Møde i forretningsudvalg d. 12. februar 2019

Til stede: Orla, Dorte, Laila (med praktikant), Carl, Stella

Siden sidst (Dorte)

 • Deloitte har lavet en rapport, som beskriver hvorledes SØV’er indgår i den beskæftigelsesrettede indsats i Danmark. Der er bl.a. viden om hvor mange -og hvilke SØV’er der er registrerede i DK m.m.. Dorte får linket til den på vores hjemmeside.
 • Dorte repræsenterer foreningen på møder om Socialøkonomisk iværksætteri i nord.
 • Dorte har mødtes med to nye SØV-interesserede aspiranter.
 • Dorte har været til evaluerende møde om Bæredygtighedsfestival 2018 (+2019)
 • Henvendelser vedr. tilmelding til vores forening, Socialøkonomi Nordjylland har i en længere periode foregået til en indtil for nylig ukendt/gammel mailboks... Det er nu ændret – og vi følger op på evt. ”hængepartier”

Konstituering

 • Nu underskrevet, så aftale med Merkur kan falde på plads vedr. kassererskift

Økonomi

 • Der er et par ubetalte fakturaer pga. kassererskift/Merkur
 • Kontingentopkrævninger 2018 – måske er der nogle udeståender. Vedr. ubesvarede mails/tilmeldinger følger Carl følger op
 • Vores CVR nr: 37148334
 • Regnskabsopstilling 2018: der er behov for at stramme op på måden hvorpå regnskabet opstilles og dokumenteres (bilag m.m.) for at det kan revideres. Økonomichef ved Huset Venture har revideret i de senere år, men det vil være bedre, hvis der vælges en egentlig revisor på næste generalforsamling (til fremtidigt regnskab) Dette kræver dog en vedtægtsændring, som skal varsles og godkendes på generalforsamlingen! Samt at der efterfølgende faktisk er 2 personer, der melder sig som revisor. Såfremt der IKKE melder sig nogen revisor var der enighed om, at Huset Venture evt. kunne stå for opgaven mod betaling.
 • Budget 2019: økonomisk status pt. uklar? Carl følger op med Hans
 • Kontingentopkrævning 2019 først efter generalforsamling, hvis foreningen fortsætter.

Årets arrangementer

 • 14 marts. Introduktion til FN Verdensmål, i samarbejde med SED på GrowAll. Vi er blevet spurgt om at medfinansiere kaffe m.m. (ca. 500kr – og det er ok)
 • Evt. arrangere at mødes før event med Per Bach/SED ang. fremtidsperspektiver for foreningen og evt. fusion med SED. -Orla spørger Per om formøde og de af os, der kommer den dag kan også deltage heri
 • Fra 1. marts og til udgangen af april er ansøgningsfrist for gratis bod til bæredygtighedsfestival.
  Vi er interesseret i at deltage under følgende temaer:
  • Vi arbejder med mennesker
  • Gøre det forståeligt: SØV = Mennesker med udfordringer + økonomi
 • 20. maj: Generalforsamling på Café Smile kl. 15.00 - 17.00 (kaffe & kage)
  • Inviter en foredragsholder måske Søren fra Parasollen. Laila tager kontakt.
  • Valg: Alle er i princippet på valg. Orla trækker sig. Carl ved ikke om dem han repræsenterer, fremadrettet er medlemmer.
  • Drøftelser på generalforsamling: Foreningens fremtid/berettigelse? Kontingentniveau. Vedtægtsændringer (revisor)

Andet

 • Vi vil gerne tage stikprøver, hvor vi spørger medlemmerne hvilke forventninger og krav de har i forhold til at være medlem. Laila udvælger 12 medlemmer og ringer dem op.
  Der kan bla. spørges ind til hvorfor man er medlem, hvorfor/hvorfor ikke man deltager i arrangementer, om der er brug for ændringer i temaer: fx . om der er brug for flere erfa- møder/workshops? Kontingentets størrelse. Gode ideer. Osv.

Næste møde

 • 23. april kl. 8.00 - 10.00 ved Orla (inkl. morgenbrød ?)