Vedtægter for den almennyttige forening Socialøkonomi, Nordjylland

§ 1.

Navn: Socialøkonomi, Nordjylland - almennyttig forening.
Hjemsted: Region Nordjylland.

§ 2 Formål. 

Socialøkonomi, Nordjylland har som overordnet formål at arbejde for udbredelse af socialøkonomi og socialt entreprenørskab i Nordjylland. 
Der opsamles viden – erfaringer fra eksisterende socialøkonomiske og beslægtede virksomheder/projekter i området, og fra ind- og udland i øvrigt. Netværket formidler viden til interesserede aktører, virksomhedsnetværk, kommuner, frivilligverdenen, og – ikke mindst – til borgergrupper, lokalsamfund mv. 

Netværket arbejder på at knytte forbindelse mellem teori og praksis – mellem forskning/uddannelse på den ene side og konkrete bestræbelser på at få socialøkonomiens potentiale udviklet optimalt på den anden side – i den enkelte virksomhed og på tværs mellem forskellige typer af socialøkonomiske initiativer.

Socialøkonomi, Nordjylland skaffer sit økonomiske grundlag:

  1. via kontingentindbetaling jf. § 8
  2. via tilskud fra private og offentlige fonde,
  3. via egen indtjening, salg af konsulentydelser mv.

Foreningen kan drive sin virksomhed fra egne eller lejede lokaler.

§ 3. Medlemsskab af Socialøkonomi, Nordjylland.

Socialøkonomi, Nordjylland er et partipolitisk uafhængigt forum, der har som formål at indhente og formidle viden og erfaringer inden for socialøkonomi og socialt entreprenørskab.
Netværket er et dialogforum for praktikere og teoretikere, hvor praktikerne kan udveksle erfaringer, og hvor folk fra universitetet og undervisningsverdenen inviteres til at deltage for at mødes med praktikere og andre, der har interesse i udvikling af socialøkonomi og socialt entreprenørskab.
Der tilstræbes en åben struktur, hvor alle – uden bindinger – indadtil og udadtil kan fremføre deres bud på socialøkonomi og social entreprenørskab og komme med forslag og ideer til, hvordan socialøkonomi og socialt entreprenørskab fremmes i regionen”.

§ 4. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle registrerede medlemmer indkaldes og har taleret, men kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret (1 stemme pr. virksomhed) 
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt evt. via e-mail til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af maj måned.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • 1. Valg af dirigent og referent.
  • 2. Forretningsudvalgets beretning
  • 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår (følger kalenderåret).
  • 4. Budget for det kommende år.
  • 5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter.
  • 6. Planer for det kommende år.
  • 7. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i forretningsudvalget, eller når halvdelen  af de kontingentbetalende medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 5. Forretningsudvalget

Den almennyttige forening, Socialøkonomi, Nordjyllands daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg på 3 - 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, kun medlemmer, der har betalt kontingent, og er uafhængig af det offentlige, er valgbare.
Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand, og sekretær. Forretningsudvalget holder møde efter behov. Alle medlemmer kan indkalde til møde – via e-mail med 14 dages varsel.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Alle beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Virksomheden tegnes udadtil af formanden.
Forretningsudvalgets medlemmer hæfter ikke personligt for gæld oparbejdet i virksomheden.

§ 6. Indskudskapitalen

Den indskudte kapital (andele 500,- kr.) forrentes ikke, og der udbetales ikke udbytte. Ved virksomhedens evt. ophør doneres et evt. indestående til beslægtede formål efter beslutning på generalforsamlingen.

§ 7. Daglig drift

Den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget på baggrund af drøftelser i netværket/på generalforsamlingen, og formanden tegner foreningen udadtil.

§ 8. Kontingent

Der betales et årligt kontingent 500,- kr. for virksomheder og organisationer og 100 kr. for enkeltpersoner.

§ 9 Ændringer af vedtægter

Ændringer i nærværende vedtægter besluttes på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte kontingentbetalende medlemmer.

§ 10 Opløsning

Opløsning af den almennyttige forening ”Socialøkonomi, Nordjylland”, besluttes på en lovligt indvarslet generalforsamling (jvf. § 4) med 2/3 flertal blandt de fremmødte B-medlemmer. Udgør dette mindre end 50% af B-medlemmerne, skal opløsning bekræftes på en særskilt indkaldt generalforsamling også her med 2/3 flertal. 

I tilfælde af opløsning skal eventuelle aktiver anvendes til beslægtede formål efter beslutning på generalforsamlingen.

Godkendt på stiftende generalforsamling, d. 4. juni 2012 og ændret på lovligt indvarslet generalforsamling d. 27. maj 2014, d. 20. maj 2015 samt d. 12. maj 2016